phong tang hoa.jpg
tang hoa.jpg
van nghe 1.jpg
xa tang hoa.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn nhà trẻ tháng 11/2020


Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 19 / 06 / 2021

Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 07/05/2021 

Tổng số trẻ 252 trong đó: Trung tâm: 199; Bến Triều: 30; Đông Tân: 23. Tổng số tiền ăn: 4.536.000đ; Trung tâm: 199 x 18.000 = 3.582.000 đ: Bến Triều: 30 x 18.000 = 540.000đ ; Đông Tân: 23 x 18.000 = 414.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.536.000đ; đ Thừa:0; Thiếu: 0

Tài nguyên