Tài chính công khai ngày 03/7/2020 

Tổng số trẻ: 268 trong đó: Trung tâm; 208 : Bến Triều: 36; Đông Tân:24 Tổng số tiền ăn:4.422.000đ Trung tâm: 208 x 16.500 = 3 432 000đ: Bến Triều: 36 x 16.500 = 594 000đ ; Đông Tân :24 x 16 500 = 396. 000đ ;Tổng chi tiền ăn; 4 422.000đ Thừa:0; Thiếu:0

 

Tài chính công khai ngày 09/7/2020 

Tổng số trẻ: 239 trong đó: Trung tâm; 188: Bến Triều: 36; Đông Tân:15 Tổng số tiền ăn:3 943.500đ Trung tâm: 188 x 16.500 = 3 102 000đ: Bến Triều: 36 x 16.500 = 594 000đ ; Đông Tân :15 x 16 500 = 247. 500đ ;Tổng chi tiền ăn; 3 943.500đ Thừa:0; Thiếu:0