Tài chính công khai ngày 18/01/2021 

Tổng số trẻ 217: trong đó: Trung tâm: 170; Bến Triều: 29; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn: 3.906.000 đ; Trung tâm: 170 x 18.000 = 3.060000 đ: Bến Triều: 29 x 18.000 = 522.000đ ; Đông Tân: 18 x 18.000 = 324.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 3.906.000 đ Thừa:0; Thiếu: 0.

 

Tài chính công khai ngày 22/01/2021 

Tổng số trẻ 191: trong đó: Trung tâm: 155; Bến Triều: 22; Đông Tân: 14 Tổng số tiền ăn: 3.438.000đ; Trung tâm: 155 x 18.000 = 2.790.000 đ: Bến Triều: 22 x 18.000 = 396.000đ ; Đông Tân: 14 x 18.000 = 252.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 3.438.000 đ Thừa:0; Thiếu: 0.