Công khai tài chính ngày 06/11/2023 

Tổng số học sinh ăn trong ngày 259 x 18.000 đ = 4.662.000 đ Tổng số tiền thu ăn trong ngày: 4.662.000 đ Tổng số tiền chi ăn trong ngày: 4.662.000 đ Tổng số tiền tồn: 0 đ

 

Công khai tài chính ngày 08/12/2013 

Tổng số học sinh ăn trong ngày 260 x 18.000 đ = 4.680.000 đ Tổng số tiền thu ăn trong ngày: 4.680.000 đ Tổng số tiền chi ăn trong ngày: 4.680.000 đ Tổng số tiền tồn: 0 đ