phong tang hoa.jpg
tang hoa.jpg
van nghe 1.jpg
xa tang hoa.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Thực đơn nhà trẻ tháng 11/2020


Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 24 / 01 / 2021

Cảnh quan, môi trường học đường

Tài chính công khai ngày 22/01/2021 

Tổng số trẻ 191: trong đó: Trung tâm: 155; Bến Triều: 22; Đông Tân: 14 Tổng số tiền ăn: 3.438.000đ; Trung tâm: 155 x 18.000 = 2.790.000 đ: Bến Triều: 22 x 18.000 = 396.000đ ; Đông Tân: 14 x 18.000 = 252.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 3.438.000 đ Thừa:0; Thiếu: 0.

Tài nguyên