Tài chính công khai ngày 02/01/2020 

Tổng số trẻ: 279 trong đó: Trung tâm; 228 : Bến Triều: 35; Đông Tân:16 Tổng số tiền ăn:4.603.500đ Trung tâm: 228 x 16.500 = 3.762.00đ: Bến Triều: 35 x 16.500 = 577.500đ; Đông Tân :16 x16.500= 264.000đ ;Tổng chi tiền ăn;4.603.500đ Thừa:0; Thiếu:0