Lịch trực tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

 

 
 
 

 

 

Số: 19/TB-MNHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Hồng Phong, ngày 01 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lich trực tết Nguyên Đán trường Mầm non Hồng Phong năm 2021

 

            Thực hiện Công văn số 68/PGD&ĐT ngày 26/01/2021 về việc tổ chức trực và Báo cáo tình hình trong dịp tết Nguyễn Đán Tân Sửu năm 2021 của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều.

            Trường Mầm non Hồng Phong thông báo lich trực tết Nguyễn Đán Tân Sửu năm 2021 của trường mầm non Hồng Phong như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

08/02/2021

Nguyễn Thị Ngát

Đặng Hồng Thơ

Phó hiệu trưởng

CT Công đoàn

0397235904

0934368618

2

09/02/2021

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Xuân

Hiệu trưởng

KT - VT

0977343167

0974723222

3

10/02/2021

(29 tết)

Ngô Thị Thiêm

Nguyễn Thị Hoài

Phó hiệu trưởng

Nhân viên y tế

0963972688

0782008068

4

11/02/2021

(30 tết)

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Xuân

Hiệu trưởng

KT - VT

0977343167

0974723222

5

12/02/2021

(Mùng 1 tết)

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Xuân

Hiệu trưởng

KT - VT

0977343167

0974723222

6

13/02/2021

(Mùng 2 tết)

Nguyễn Thị Ngát

Đặng Hồng Thơ

Phó hiệu trưởng

CT Công đoàn

0397235904

0934368618

7

14/02/2021

(Mùng 3 tết)

Ngô Thị Thiêm

Nguyễn Thị Hoài

Phó hiệu trưởng

Nhân viên y tế

0963972688

0782008068

8

15/02/2021

(Mùng 4 tết)

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Xuân

Hiệu trưởng

KT - VT

0977343167

0974723222

9

16/02/2021

(Mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Ngát

Đặng Hồng Thơ

Phó hiệu trưởng

CT Công đoàn

0397235904

0934368618

10

17/02/2021

(Mùng 6 tết)

Ngô Thị Thiêm

Nguyễn Thị Hoài

Phó hiệu trưởng

Nhân viên y tế

0963972688

0782008068

11

18/02/2021

(Mùng 7 tết)

Nguyễn Thị Ngát

Đặng Hồng Thơ

Phó hiệu trưởng

CT Công đoàn

0397235904

0934368618

12

19/02/2021

(Mùng 8 tết)

Nguyễn Thị Ngát

Đặng Hồng Thơ

Phó hiệu trưởng

CT Công đoàn

0397235904

0934368618

13

20/02/2021

(Mùng 9 tết)

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Xuân

Hiệu trưởng

KT - VT

0977343167

0974723222

14

21/02/2021

(Mùng 10 tết)

Ngô Thị Thiêm

Nguyễn Thị Hoài

Phó hiệu trưởng

Nhân viên y tế

0963972688

0782008068

            Trường mầm non Hồng Phong trân trọng báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều và thông báo tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết liên hệ./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);

- UBND phường Hồng Phong (b/c);

- Trang TTĐT trường;

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lương Thị Kim Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu