Lịch trực phòng dịch Covid-19 từ ngày 01 -07/02/2021


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIÊU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   

Số:  13 /Phân công lịch trực của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19

 

        Hồng Phong, ngày 31 tháng 01  năm 2021

 

Kính gửi :

- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Đông Triều

- UBND Phường Hồng Phong

Thực hiện chỉ đạo của SGD&ĐT Quảng Ninh và Phòng GD&ĐT TX Đông Triều. Về công tác phòng chống dịch covid-19. Trong thời gian học sinh nghỉ học tạm thời để phòng chống dịch covid-19. trường mầm non Hồng Phong phân công lịc trực của ban chỉ đạo thường trực phòng chống dịch covid-19 như sau:

 

 

STT

 

Ngày trực

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Số điện thoại

 

Ghi chú

1

01/02/2021

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Xuân

HT

KT

0977343167

0974723222

Điểm trung tâm

2

02/02/2021

Ngô Thị Thiêm

Nguyễn Thị Hoài

PHT

NV Ytế

0963972688

0862936983

Điểm trung tâm

3

03/02/2021

Nguyễn Thị Ngát

Đặng Hồng Thơ

PHT

CTCĐ

0397235907

0934368618

Điểm trung tâm

4

04/02/2021

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Xuân

HT

KT

0977343167

0974723222

Điểm trung tâm

5

05/02/2021

Ngô Thị Thiêm

Nguyễn Thị Hoài

PHT

NV Ytế

0963972688

0862936983

Điểm trung tâm

 

06/02/2021

Nguyễn Thị Ngát

Đặng Hồng Thơ

PHT

CTCĐ

0397235907

0934368618

Điểm trung tâm

 

07/02/2021

Lương Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Xuân

HT

KT

0977343167

0974723222

Điểm trung tâm

 

Ban giám hiệu trường mầm non Hồng Phong trân trọng báo cáo phòng giáo dục và đào tạo. Ủy ban nhân dân Phường Hồng Phong và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

 

Nơi nhận                                                                       

- Như kính gửi(b/c)

- Trang TTĐT của trường

- CBGVNV(t/h)

- LưuVT                                                                      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lương Thị Kim Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu