Công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2019 theo Thông tư 61/TT-BTCChưa có lời bình nào. Bắt đầu