Tài chính công khai ngày 06/05/2021

Tổng số trẻ 258 trong đó: Trung tâm: 205; Bến Triều: 30; Đông Tân: 23. Tổng số tiền ăn: 4.644.000đ; Trung tâm: 205 x 18.000 = 3.690.000 đ: Bến Triều: 30 x 18.000 = 540.000đ ; Đông Tân: 23 x 18.000 = 414.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.644.000đ; đ Thừa:0; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu