Tài chính công khai ngày 05/05/2021

Tổng số trẻ 224 trong đó: Trung tâm: 175; Bến Triều: 27; Đông Tân: 22. Tổng số tiền ăn: 4.032.000đ; Trung tâm: 175 x 18.000 = 3.150.000 đ: Bến Triều: 27 x 18.000 = 486.000đ ; Đông Tân: 22 x 18.000 = 396.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.032.000đ; đ Thừa:0; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu