Công khai tài chính ngày 17/11/2023

Tổng số học sinh ăn trong ngày 262 x 18.000đ = 4.716.000đ
Tổng số tiền thu ăn trong ngày: 4.716.000đ
Tổng số tiền chi ăn trong ngày: 4.716.000đ
Tổng số tiền tồn:Chưa có lời bình nào. Bắt đầu