Công khai tài chính ngày 13/11/2013

Tổng số học sinh ăn trong ngày 259 x 18.000đ = 4.662.000đ
Tổng số tiền thu ăn trong ngày: 4.662.000đ
Tổng số tiền chi ăn trong ngày: 4.662.000đ
Tổng số tiền tồn: 0 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu