Tài chính công khai ngày 29/04/2021

Tổng số trẻ 258 trong đó: Trung tâm: 206; Bến Triều: 31; Đông Tân: 21. Tổng số tiền ăn: 4.644.000đ; Trung tâm: 206 x 18.000 = 3.708.000 đ: Bến Triều: 31 x 18.000 = 558.000đ ; Đông Tân: 21 x 18.000 = 378.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.644.000đ; đ Thừa:0; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu