Tài chính công khai ngày 04/05/2021

Tổng số trẻ 266 trong đó: Trung tâm: 211; Bến Triều: 31; Đông Tân: 24. Tổng số tiền ăn: 4.788.000đ; Trung tâm: 211 x 18.000 = 3.798.000 đ: Bến Triều: 31 x 18.000 = 558.000đ ; Đông Tân: 24 x 18.000 = 432.000đ ;Tổng chi tiền ăn: 4.788.000đ; đ Thừa:0; Thiếu: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu