Công khai tài chính ngày 15/11/2023

Tổng số học sinh ăn trong ngày 258 x 18.000đ = 4.644.000đ
Tổng số tiền thu ăn trong ngày: 4.644.000đ
Tổng số tiền chi ăn trong ngày: 4.644.000đ
Tổng số tiền tồn: 0 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu