Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 16/11/2018 

Tổng số trẻ: 271 trong đó: Trung tâm: 218 Bến Triều: 33; Đông Tân: 20 Tổng số tiền ăn:3.929.500đ Trung tâm: 218 x 14.500 = 3.161.000đ Bến Triều: 33 x 14.500= 478.500đ; Đông Tân:20 x 14.500 = 290.000đ Chi ăn:3.929.500đThừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Calendar
Today: Saturday, 17 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 9/1/2018

Tổng số trẻ: 221 trẻ. Trong đó Khu trung tâm: 188 trẻ; Điểm lẻ Bến Triều: 33 trẻ; . Tổng số tiền ăn : 221 x 12.500đ/trẻ= 2.762.500đ; Trong đó: + Khu trung tâm 188 x 12.500đ/ trẻ = 2.350.000đ + Điểm lẻ Bến Triều: 33 x 12.500/trẻ =412.500đ;

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên