Phân công giảng dạy năm học 2017- 2018


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG MN HỒNG PHONG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
           
 
   
 
   
                                                                               PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
                                                                                    Năm học 2017 -2018
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn SỐ TRẺ ĐỊA ĐIỂM DẠY
TC ĐH Khác năm học 2015 - 2016
1 Đinh Thị Hương Nựu 8/3/1979     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi A 40 Trung tâm
2 Đỗ Thị Giang 7/20/1988     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi A
3 Nguyễn Thị Loan 11/10/1985     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi B 39 Trung tâm
4 Nguyễn Thị Thủy 11/12/1979   x     GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi B
5 Trần Thu Hằng 5/23/1980   x     GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5- 6 tuổi C 37 Trung tâm
6 Lưu thị Hồng Hạnh 10/4/1983     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5 - 6 tuổi C
7 Nguyễn Thị Mai 12/15/1967   x     GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi A   Trung tâm
8 Đặng Hồng Thơ 4/29/1980     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi A 29
9 Phạm Thị Thuyên 2/10/1972     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi B 29 Trung tâm
10 Trần Thị Liễu 18/3/1991     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi B
11 Nguyễn T.Lan Hương 19/10/1991     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi D 24 ĐÔNG TÂN
12 Nguyễn Thị Mỵ 29/11/1993     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi D
13 Phạm Thị Nhài 1/1/1979     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi A 30 Trung tâm
14 Nguyễn Thị Châm 31/7/1990     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi A
15 Trần Thị Quỳnh Nhung 21/10/1985     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi D 24 BẾN TRIỀU
16 Đỗ Thị Trang  25/3/1986     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi D
17 Nguyễn Thị Vân 13/5/1963     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ A 24-36 tháng tuổi 25 Trung tâm
18 Phạm Thị Hoa 2/15/1982     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ A 24-36 tháng tuổi
19 Trần Thị Thu 15/12/1990     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ B 24-36 tháng tuổi 16 Trung tâm
20 Nguyễn Thị Mai 6/2/1968     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ B 24-36 tháng tuổi
21 Nguyễn Thị Yến 18/9/1970     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ C  24  -36 tháng tuổi 16 BẾN TRIỀU
22 Lê Thị Tình 10/11/1990 x       GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ C 24-36 tháng tuổi
                       
               TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
                Hiệu Trưởng
              (Đã ký)
               
               Đỗ Thị Thanh Xuân

No comments yet. Be the first.