Tài chính công khai ngày 9/5/2015

Tổng số trẻ: 273 trong đó: Trung tâm: 221; Bến Triều: 33; Đông Tân: 19 Tổng số tiền ăn:3.958.500đ
Trung tâm:221 x 14.500 = 3.204.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân 19 x 14.500 =275.500đ Chi ăn:3.958.500đNo comments yet. Be the first.