Tài chính công khai ngày 16/5/2019

Tổng số trẻ: 280 trong đó: Trung tâm: 248; Bến Triều: 32; Đông Tân: 20 Tổng số tiền ăn:4.060.000đ Trung tâm:248 x 14.500 = 3.596.000đ Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân 20x 14.500 =290.000đ Chi ăn4.060.000đ


No comments yet. Be the first.