Tài chính công khai ngày 15/5/2019

Tổng số trẻ: 279 trong đó: Trung tâm: 225; Bến Triều: 33; Đông Tân: 21 Tổng số tiền ăn:4.045.500đ
Trung tâm:225 x 14.500 = 3.262.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân 21x 14.500 =304.500đ Chi ăn4.045.500đNo comments yet. Be the first.