Tài chính công khai ngày 14/05/2019

Tổng số trẻ: 276 trong đó: Trung tâm: 225; Bến Triều: 32; Đông Tân: 19 Tổng số tiền ăn:4.002.000đ Trung tâm:225 x 14.500 = 3.262.500đ Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân 19 x 14.500 =275.500đ Chi ăn:4.002.000đ


No comments yet. Be the first.