Tài chính công khai ngày 13/05/2019

Tổng số trẻ: 270 trong đó: Trung tâm: 220; Bến Triều: 33; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.915.000đ Trung tâm:220 x 14.500 = 3.190.000đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân 17 x 14.500 =246.500đ Chi ăn:3.915.000đ


No comments yet. Be the first.