Tài chính công khai ngày 10/5/2019

Tổng số trẻ: 262 trong đó: Trung tâm: 213; Bến Triều: 31; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn:3.799.000đ Trung tâm:213 x 14.500 = 3.088.500đ Bến Triều: 31 x 14.500 = 449.500đ; Đông Tân 18 x 14.500 =261.000đ Chi ăn:3.799.000đ


No comments yet. Be the first.