Tài chính công khai ngày 18/3/2019 

Tổng số trẻ: 248 trong đó: Trung tâm:197; Bến Triều: 33; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn: 3.596. 000đ Trung tâm:197 x 14.500 = 2.856 500đ Bến Triều: 33 x 14.500 =478.500đ; Đông Tân: 18 x 14.500 = 261.000 đ Chi ăn:3.596.000đ thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

 

Tài chính công khai ngày 22/03/2019 

Tổng số trẻ: 262 trong đó: Trung tâm: 207; Bến Triều: 29; Đông Tân: 19 Tổng số tiền ăn: 3.799.000đ Trung tâm:207 x 14.500 = 3.001.500đ Bến Triều: 29 x 14.500 = 420.500đ; Đông Tân: 19 x 14.500 = 275.500 đ Chi ăn: 3.799.000đ thừa: 0đ; Thiếu: 0đ