Tài chính công khai ngày 20/5/2019 

Tổng số trẻ: 257 trong đó: Trung tâm: 205; Bến Triều: 35; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.726.500đ Trung tâm: 205 x 14.500 = 2.972.500đ Bến Triều: 35 x 14.500 = 507.500đ; Đông Tân :17 x 14.500 =246.500đ Chi ăn 3.726.500đ

 

Tài chính công khai ngày 24/5/2019 

Tổng số trẻ: 270 trong đó: Trung tâm:219; Bến Triều: 33; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn:3.915.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :18 x 14.500 = 261.000đ Chi ăn:3.915.000đ