Tài chính công khai ngày 17/05/2019 

Tổng số trẻ: 266 trong đó: Trung tâm: 217; Bến Triều: 32; Đông Tân: 17 Tổng số tiền ăn:3.857.000đ Trung tâm:217 x 14.500 = 3.146.500đ Bến Triều: 32 x 14.500 = 464.000đ; Đông Tân 17x 14.500 =246.500đ Chi ăn3.857.000đ

 

Tài chính công khai ngày 23/05/2019 

Tổng số trẻ: 266 trong đó: Trung tâm:215; Bến Triều: 33; Đông Tân: 18 Tổng số tiền ăn:3.857.000đ Trung tâm: 215 x 14.500 = 3.117.500đ Bến Triều: 33 x 14.500 = 478.500đ; Đông Tân :18 x 14.500 =261.000đ Chi ăn:3.857.000đ