Tài chính công khai ngày 16/9/2019 

Tổng số trẻ:274 trong đó: Trung tâm; 219; Bến Triều: 34; Đông Tân:21 Tổng số tiền ăn:3.973.000đ Trung tâm: 219 x 14.500 = 3.175.500đ: Bến Triều: 34 x 14.500 = 493.000đ; Đông Tân :21 x14.500= 304.500đ ;Tổng chi tiền ăn:3.973.000đ Thừa:0; Thiếu:0

 

Tài chính công khai ngày 20/9/2019 

Tổng số trẻ:280 trong đó: Trung tâm; 223; Bến Triều: 37; Đông Tân:20 Tổng số tiền ăn:4.060.000đ Trung tâm: 223 x 14.500 = 3.233.500đ: Bến Triều: 37 x 14.500 = 536.500đ; Đông Tân :20 x14.500= 290.000đ ;Tổng chi tiền ăn:4.060.000đ Thừa:0; Thiếu:0