Tài chính công khai ngày 10/01/2019 

Tổng số trẻ: 226 trong đó: Trung tâm: 182 Bến Triều: 30; Đông Tân:14 Tổng số tiền ăn: 3.277.000đ Trung tâm: 182 x 14.500 = 2.639.000đ Bến Triều: 30 x 14.500 = 435.000đ; Đông Tân:14 x 14.500 =203.000đ Chi ăn:3.277.000đ Thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

 

Tài chính công khai ngày 16/01/2019 

Tổng số trẻ: 254 trong đó: Trung tâm: 202 Bến Triều: 30; Đông Tân:22 Tổng số tiền ăn: 3.683.000đ Trung tâm: 202 x 14.500 = 2.929.000đ Bến Triều: 30 x 14.500 = 435.000đ; Đông Tân:22 x 14.500 = 319.000đ Chi ăn:2.929.000đ Thừa: 0đ; Thiếu: 0đ