Asset Publisher

Chương trình công tác tháng 3 năm 2013

Chương trình công tác tháng 3 năm 2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MN HỒNG PHONG
 

Số: 09/TB-MN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
               Đông Triều, ngày 4 tháng 3 năm 2013

 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2013
                                                                                                     
 
* Trọng tâm công tác tháng 3 /2013
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26-3.
- Duy trì tốt sĩ số học sinh và nề nếp tổ chức các hoạt động.
- Tổ chức tốt các hoạt động thao giảng chăm sóc nuôi dưỡng và giảng dạy.Tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.
- Tiếp tục Triển khai thực hiện tốt chuyên đề
- Tiếp tục triến khai kế hoạch thực hiện 5 đề tài, và phong xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.
Lịch cụ thể
 

Ngày
Nội dung công tác
Đơn vị chủ trì
1-9/3
 
- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng2, triển khai kế hoạch nhiệm vụ tháng 3
 
CB-GV NV và Các ban ngành đoàn thể
11-16/3
 
- Duy trì thực hiện tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Tham gia liên hoan tiếng hát giáo viên cấp khu vực ngành giáo dục.
Giáo viên
4-30/3
- Thực hiện tốt chương trình xanh hóa trường học- Đẹp và an toàn
- Tiếp tục triển khai thực hiện 5 đề tài.
Giáo viên.
15-20/3
- Đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, cân, đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng cho trẻ. Chủ động tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh
 
GV- NV.
18-23/3
- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi –Cô nuôi giỏi cấp cơ sở
 
BGH- Y Tế- GV
01-30/3
 - Tiếp tục thực hiện các chuyên đề “ Bé mầm non với đồng dao, ca dao Việt Nam và chuyên đề làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo”
 
 
BGH - GV

 

 
Nơi nhận:                                                                                                  
 
   - Lưu:
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
             
                      Phạm Thị Quyên