Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 24/05/2018 

Tổng số trẻ: 256 trong đó: Trung tâm: 216; Bến Triều: 35; Đông Tân: 18. Tổng số tiền ăn: 3.200.000 Trung tâm: 308 x 12.500 = 2.725.000 ; Bến Triều: 35 x 12.500= 437.500đ; Đông Tân: 18 x 12 500 = 225.000 Chi ăn:3.200.000 đ; Thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

Calendar
Today: Saturday, 18 / 08 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 9/1/2018

Tổng số trẻ: 221 trẻ. Trong đó Khu trung tâm: 188 trẻ; Điểm lẻ Bến Triều: 33 trẻ; . Tổng số tiền ăn : 221 x 12.500đ/trẻ= 2.762.500đ; Trong đó: + Khu trung tâm 188 x 12.500đ/ trẻ = 2.350.000đ + Điểm lẻ Bến Triều: 33 x 12.500/trẻ =412.500đ;

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên