Thống kê chất lượng


 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hồng Phong, ngày 30 tháng 09 năm 2016

                                     

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015 - 2016

 

 Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

KS tháng 9

311

291

 93,5%

20

6,5%

15

4.8%

 

 

 

 

 

 

KS tháng 3

 

 

311

 

 

307

98,7%

4

1,.3%

 

%

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Hồng Phong, ngày 30 tháng 9năm 2016

                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                 Đỗ Thị Thanh Xuân