Chất lượng giáo dục mầm non năm học 2017-2018


Chất lượng giáo dục mầm non năm học 2017-2018

 

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 TRƯỜNG MN HỒNG PHONG                                  

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018

Đơn vị tính: trẻ em

- T

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

 

 

 

 57

 33

 116

 117

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

       

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

       

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

 

 

 

57

33

116

117

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

       

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

 

 

 

57

33

116

117

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

 

 

 

57

33

116

117

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

 

 

57

33

116

117

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

       

1

Kênh bình thường

 

 

 

57

29

110

106

2

Kênh dưới -2

 

 

 

0

4

6

11

3

Kênh dưới -3

 

 

 

0

0

0

0

4

Kênh trên +2

 

 

 

0

0

0

0

5

Kênh trên +3

 

 

 

0

0

0

0

6

Phân loại khác

 

 

 

       

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

 

 

 

0

4

6

11

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

0

0

0

0

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

       

1

Đối với nhà trẻ

 

 

 

       

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

x

     

b

Chương trình giáo dục mầm non -

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

       

2

Đối với mẫu giáo

 

 

 

       

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

       

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Hồng Phong, ngày 15 tháng 10 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

(Đã ký)

Lương Thị Kim Oanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu