Phân công giảng dạy năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HỒNG PHONG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN  
Năm học 2016 -2017  
                       
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn SỐ TRẺ ĐỊA ĐIỂM DẠY
TC ĐH khác năm học 2015 - 2016
1 Đinh Thị Hương Nựu 03/08/1979     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi A 40 Trung tâm
2 Đỗ thị Giang 20/07/1988     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi A
3 Nguyễn Thị Loan 10/11/1985     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi B 39 Trung tâm
4 Nguyễn thị Thủy 12/11/1979   x     GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5-6 tuổi B
5 Trần Thu Hằng 23/05/1980   x     GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5- 6 tuổi C 40 Trung tâm
6 Lưu thị Hồng Hạnh 04/10/1983     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 5 - 6 tuổi C
  Nguyễn Thị Mai 15/12/1967   x     GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi A   Trung tâm
  Đặng Hồng Thơ 29/04/1980     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi A 30
7 Phạm Thị Thuyên 10/02/1972     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi B 30 Trung tâm
8 Trần Thị Liễu 18/3/1991     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi B
11 Nguyễn T.Lan Hương 19/10/1991     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi D 25 ĐÔNG TÂN
12 Nguyễn Thị Mỵ 29/11/1993     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi D
13 Phạm Thị Nhài 01/01/1979     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi A 25 Trung tâm
14 Nguyễn Thị Châm 31/7/1990     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi A
15 Trần Thị Quỳnh Nhung 21/10/1985     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi B 25 BẾN TRIỀU
16 Nguyễn Thị yến 18/09/1970     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm lớp 3-4 tuổi B
17 Nguyễn Thị Tĩnh 13/5/1990     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ A 24-36 tháng tuổi 25 Trung tâm
18 Trần Thị Thu 15/02/1990     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ A 24-36 tháng tuổi
19 Nguyễn Thị Mai 15/12/1968     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ B 24-36 tháng tuổi 16 Trung tâm
20 Phạm Thị Hoa 02/06/1982     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ B 24-36 tháng tuổi
21 Đỗ Thị Trang 25/03/1986     x   GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ C  24  -36 tháng tuổi 16 BẾN TRIỀU
22 Nguyễn Thị Vân 15/12/1963 x       GD Mầm Non Chủ nhiệm nhóm trẻ C 24-36 tháng tuổi
                 TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG    
                                                         Hiệu Trưởng      
                (Đã ký)      
                       
                        Đỗ Thị Thanh Xuân      

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: