Lịch công tác tháng năm học 2015- 2016


PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số: 07 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày01  tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9 /2015

- Khai giảng năm học mới 2015- 2016 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học 2015- 2016

- Huy đông trẻ ra nhóm lớp đảm bảo chie tiêu kế hoạch

- Lên kế hoạch giáo dục các nhóm lớp- BGH duyệt kế hoạch GD của GV

- Khám sức khỏe đầu năm cho trẻ

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm.

.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

05/9

-Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015- 2016 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

CB-GV NV và toàn thể phụ huynh H/S

6-10/9

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học : 2015-2016

Hiệu trưởng

5/30/9

- Huy động trẻ ra nhóm lớp đảm bảo sĩ số giao : 302 trẻ/11 nhóm lớp.

 Giáo viên

6-12/9

- Ký cam kết với các đơn vị cung cấp thực phẩm tại trường.

- Cân ,đo  sức khỏe đầu năm cho trẻ.

 

HT - các đơn vị cung cấp

- Y tế trường

08/13/9

- Lên kế hoạch giáo dục cho các độ tuổi

Hiệu phó phụ trách chuyên môn

07-9/9

- Kế hoạch mua sắm đồ dùng ăn nghỉ cho trẻ ,đồ dùng học tập của các độ tuổi.

Hiệu phó phụ trách CSVC

25-28/9

- Họp phụ huynh đầu năm

Giáo viên các nhóm lớp

 

 

Nơi nhận:                                                                                                    - Lưu:

                               HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

                                  Đỗ Thị Thanh Xuân

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số: 08 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày01  tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 10 /2015

- Tổ chức hội nghị cán bộ -giáo viên lao động đầu năm

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Phát động phong trào thi đua - Ký cam kết thi đua

- Tổ chức dự giờ khảo sát đánh giá giáo viên ,đánh giá trẻ các nhóm lớp.

- Khám sức khỏe đợt 1cho trẻ - Phòng chống dịch bệnh cúm , ho…

.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

2-4/10

-Các tổ nhóm thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy duyệt với BGH

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

22-10

- Tổ chức hội nghị CBGV-VC lao động đầu năm

Hiệu trưởng

5/-30

-Dự giờ khảo sát đánh giá chất lượng của giáo viên và của trẻ.

- Tập huấn cho giáo viên về soạn giáo án trên hệ thống Online

 BGH

8-25/10

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Hợp đồng với trung tâm y tế Khám sức khỏe đợt 1 cho trẻ.

 

HP phụ trách nuôi dưỡng

- Trung tâm Y tế

9-12/10

- Hướng dẫn qui định về hồ sơ sổ sách của quản lý và giáo viên

BGH

30/10

- Họp hội đồng trường nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 .

Hiệu trưởng

25-30/10

- Xét xếp loại thi đua cuối tháng CBGV-NV

BGH-Tổ trưởng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                    - Lưu:

                           HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân

 

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số: 09 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Hồng Phong, ngày 01 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 11 /2015

- Tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo việt nam

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Phát động phong trào thi đua Thao giảng mỗi giáo viên 1 tiết để chào mừng ngày 20/11.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách cho công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/11

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

3 -10/11

- Kiểm tra duyệt hồ sơ - giáo án các nhóm lớp

BGH

8-15/11

- Dự giờ  khảo sát đánh giá chất lượng của giáo viên các nhóm lớp .

- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên

- Kiểm tra từng hồ sơ 3 giáo viên

- Chuyên đề : Phát triển vận động

 BGH – Tổ trưởng chuyên môn.

6-12/11

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn

HP phụ trách nuôi dưỡng

- Trung tâm Y tế

08- 13/11

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập năm 2015

 

- HP Phụ trách phổ cập- GV

20/11

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam  20/11

 

30/11

- Họp hội đồng trường nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 .

Hiệu trưởng

25-28/11

- Xét xếp loại thi đua cuối tháng CBGV-NV

BGH-Tổ trưởng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

   - Lưu

                         HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu