Chương trình công tác tháng 9 năm 2016


PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 42 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

Đông Triều, ngày 01  tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9 /2016

- Khai giảng năm học mới 2016- 2017 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học 2016- 2017

- Huy đông trẻ ra nhóm lớp đảm bảo chỉ  tiêu kế hoạch

- Lên kế hoạch giáo dục các nhóm lớp- BGH duyệt kế hoạch GD của GV

- Khám sức khỏe đầu năm cho trẻ

- Họp phụ huynh học sinh đầu năm.

 

Lịch cụ thể:

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

05/9/2016

-Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016- 2017 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

CB-GV NV và toàn thể phụ huynh H/S

6-10/9/2016

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học : 2016-2017

Hiệu trưởng

5/30/9/2016

- Huy động trẻ ra nhóm lớp đảm bảo sĩ số giao : 307 trẻ/11 nhóm lớp.

 Giáo viên

06-10/9/2016

- Ký cam kết với các đơn vị cung cấp thực phẩm tại trường.

- Cân ,đo  sức khỏe đầu năm cho trẻ.

 

HT - các đơn vị cung cấp

- Y tế trường

01/04/9/2016

- Lên kế hoạch giáo dục cho các độ tuổi

Hiệu phó phụ trách chuyên môn

04-9/9/2016

- Kế hoạch mua sắm đồ dùng ăn nghỉ cho trẻ ,đồ dùng học tập của các độ tuổi.

Hiệu phó phụ trách CSVC

25-28/9/2016

- Họp phụ huynh đầu năm

Giáo viên các nhóm lớp

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

 

   - Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

                   Đỗ Thị Thanh Xuân

 

                     


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu