Chương trình công tác tháng 9/2017


PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

             Số: 48 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Đông Triều, ngày01  tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

                                                                                                   

 

* Trọng tâm công tác tháng 9 /2017

  - Khai giảng năm học mới 2017- 2018 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

 -Ổn định sĩ số học sinh các nhóm lớp đầu năm học

 - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm học 2017- 2018

 - Huy đông trẻ ra nhóm lớp đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch

 - Lên kế hoạch giáo dục các nhóm lớp- BGH duyệt kế hoạch GD của GV

 - Khám sức khỏe đầu năm cho trẻ

 - Họp phụ huynh học sinh đầu năm.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

05/9

-Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2017- 2018 và ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

CB-GV NV và toàn thể phụ huynh H/S

6-10/9

- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học : 2017-2018

Hiệu trưởng

5/30/9

- Ổn định huy động trẻ ra nhóm lớp đảm bảo sĩ số giao : 310 trẻ/11 nhóm lớp.

- Rà soát trẻ 5 tuổi PCGD

 Giáo viên

-PHT phụ trách PCGD

01-5/9

- Ký cam kết với các đơn vị cung cấp thực phẩm tại trường.

- Cân ,đo  sức khỏe đầu năm cho trẻ.

 

HT - các đơn vị cung cấp

- Y tế trường

08/13/9

- Lên kế hoạch giáo dục cho các độ tuổi

Hiệu phó phụ trách chuyên môn

07-9/9

- Xây dựng kế hoạch các khoản thu đầu năm 2017-2018.

- Kế hoạch mua sắm đồ dùng chăm sóc bán trú đầu năm cho trẻ .

- HT- Kế toán

 

Hiệu phó phụ trách CSVC

25-28/9

- Họp phụ huynh đầu năm

Giáo viên các nhóm lớp

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

 

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

             

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu