Chương trình công tác tháng 4 năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO  TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

Số:   22/KH -MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Đông Triều, ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

 CÔNG TÁC THÁNG 04/2016

1. Thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục

2. Tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ" cấp trường

3.Tổ chức các hoạt động chào mừng 30/4 và 01/5

TT

Nội dung công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Công tác phát triển

- Huy động trẻ đến lớp theo kế hoạch giao

GVCN

Từ 01-> 30/04

 

2

Chất lượng chăm sóc giáo dục

 

 

 

Chăm sóc

+ Kiểm tra VSATTP nề nếp chất lượng bữa ăn.

+ Xây dựng thực đơn theo mùa, đảm bảo VSATTP

 

Y tế

CM nuôi

 

 

Từ 01 -> 30/04

 

 

Giáo dục

+ Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ trong trường mầm non.

+ Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD

CM dạy

BGH

Toàn trường

Từ 1/ ->30/04

 

 

Từ 1/4 ->30/4

 

3

Y tế

- Tăng cường các biện pháp phòng dịch

- Kiểm tra VSATTP các bếp ăn.

Y tế

Từ 1 ->30/04

 

4

Kế hoạch kiểm tra:

- Kiểm tra chất lượng dạy, học các khối lớp.

- Kiểm tra việc thực hiện chủ đề 2017

Các lớp, nhóm

Từ 10-> 30/04

 

5

Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Giao các lớp sử dụng và quản lý các thiết bị giáo dục được cấp phát.

GVCN

Từ 01 ->30/04

 

6

công tác quản lí và thi đua

- Chỉ đạo CB-GV-NV theo đúng các văn bản, chỉ thị cấp trên.

HT

Toàn trường

Từ 1 - >30/04

 

7

Công tác khác

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 30/4 và 01/5.

- Tổ chức Hội thi "Dinh dưỡng trẻ thơ"

Toàn trường

BGH,

1-> 30/04

15/4/2016

20/4/2016

 

 

Nơi nhận:

Ph Phòng GD&ĐT Đông Triều(b/c);

       Các bộ phận CM;

  • Lưu VT.

              HIỆU TRƯỞNG

                   (Đã ký)

 

 

                  Đỗ Thị Thanh Xuân

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu