Chương trình công tác tháng 4 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 20 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Phong, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  4/2016

                                                                                                    

 

* Trọng tâm công tác tháng 04 /2016

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

- Kiểm tra hồ sơ đánh giá trẻ theo giao đoạn của các nhóm lớp.

- Kiểm tra các bếp ăn thực hiện VSATTP.

 

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

3/4/2016-

4/4/2016

Triển khai công tác chuyên môn - các nhóm lớp thống nhất chương trình giảng dạy tuần thứ 25-26

- Đảm bảo duy trì tốt sĩ số học sinh các nhóm lớp

-Hiệu phó phụ trách  chuyên  môn, tổ trưởng chuyên môn các nhóm lớp

- Giáo viên các nhóm lớp.

 

02/4/ 2016-27/4/2016

Kiểm tra công tác VSATTP- vệ sinh môi trường - vệ sinh lớp học ở các nhóm lớp, bếp ăn của trường.

- Có kế hoạch phòng chống dịch sởi, đậu mùa…dịch cúm ….

- BGH- Y tế trường

- GV phụ trách các nhóm lớp.

- Các cô nuôi dưỡng

 

- Y tế trường học

  15/04/-28/4/2016

- Dự giờ các nhóm lớp kiểm tra thực hiện chương trình

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

- Duyệt hồ sơ giáo án của giáo viên

- BGH - Tổ trưởng chuyên môn các nhóm lớp - Giáo viên

 

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 -BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                       

   - Lưu:VT

 

                          

                                                                                                          Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu