Chương trình công tác tháng 4 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số: 17 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Hồng Phong, ngày 04 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  4/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 04 /2015

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

-  Tự kiểm tra hồ sơ phổ cập giáo dục trẻ MN 5 tuổi.

- Thi bé khỏe mầm non cấp cụm.

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

3/4/2015-

4/4/2015

Triển khai công tác chuyên môn - các nhóm lớp thống nhất chương trình giảng dạy tuần thứ 25-26

- Đảm bảo duy trì tốt sĩ số học sinh các nhóm lớp

-Hiệu phó phụ trách  chuyªn  m«n, tổ trưởng chuyên môn các nhóm lớp- Giáo viên các nhóm lớp.

 

02/4/ 2015-29/4/2015

Kiểm tra công tác VSATTP- vệ sinh môi trường - vệ sinh lớp học ở các nhóm lớp, bếp ăn của trường.

- Có kế hoạch phòng chống dịch sởi, đậu mùa…dịch cúm H5N1,H7N9…

- BGH- Y tế

- GV phụ trách các nhóm lớp.

- Các cô nuôi dưỡng

 

- Y tế trường học

  20/04/-29/4/2015

- Dự giờ các nhóm lớp kiểm tra thực hiện chương trình

- Duyệt hồ sơ giáo án của giáo viên

- BGH - Tổ trưởng chuyên môn các nhóm lớp - Giáo viên

8/4/2015

- Kiểm tra công tác thu thập minh chứng

- Kiểm tra công tác phổ cập lần 1

- Các nhóm được giao

- Đoàn phổ cập của Phòng ,Xã

6/4/2015

- Hội thi bé khỏe mầm non

 

 

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

 -BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                       

   - Lưu:VT

 

                         

                                                                                                          Đỗ Thị Thanh Xuân

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu