Chương trình công tác tháng 3 năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 10 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Phong,ngày 06 tháng 03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  03/2017

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 03 /2017

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Dự giờ kiểm tra hoạt động sư phạm của  giáo viên 

- Kiểm tra VSATTP các điểm ăn bán trú

- Chấm đề tài CSTĐ cấp cơ sở, giải pháp sáng tạo

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

 

 

02/3/2017

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy.

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp.

BGH- Tổ trưởng CM- Giáo viên

 

 

4 -5/2017

- Kiểm tra  hồ sơ -duyệt giáo án các nhóm lớp.

 

BGH- Tổ chuyên môn

 

 

 

11/2017

-Thi tiếng hát giáo viên khu vực 2

       BGH- GV

 

 

 20-21/2017

-Dự giờ kiểm tra hoạt động sư phạm của 3 lớp: ( Mai,Hương,Nhài )

 Kiểm tra toàn diện GV  2 lớp ( Nhung, Hạnh )

       BGH-

Tổ chuyên môn

 

 

8/3/2017

Tổ chức gặp mặt CBGV – NV kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

BGH- CĐ

 

 

7-24/2017

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn.

- Khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ

-Phối hợp trạm y tế xã Phòng chống dịch cho trẻ ( Cúm, đậu mùa,H5N1)

HP phụ trách nuôi dưỡng

  Trạm y tế- Y tế trường

 

 

30/3/2017

- Họp hội đồng nhà trường đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng.

Toàn thể CBGV- NV

 

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                               

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu