Chương trình công tác tháng 3 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số: 16 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Hồng Phong, ngày 02tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  03/2016

                                                                                                    

 

* Trọng tâm công tác tháng 03 /2016

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Dự giờ kiểm tra  giáo viên 

- Tập trung hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh

- Chấm đề tài CSTĐ cấp cơ sở.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

 

 

02/3/2016

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy.

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp.

BGH- Tổ trưởng CM- Giáo viên

 

 

4 -/8/2016

- Kiểm tra  hồ sơ -duyệt giáo án các nhóm lớp.

 

BGH- Tổ chuyên môn

 

 

 

6-19/2016

-Thi lý thuyết – thực hành giáo viên giỏi cấp cấp trường.

- Chấm đề tài SKKN – CST Đcấp cơ sở

       BGH

Hội đồng thi đua cấp trường.

 

 

12- 18/2016

- Kiểm tra toàn diện GV  2 lớp ( Nhung, Loan)

       BGH-

 

 

8/3/2016

Tổ chức gặp mặt CBGV – NV kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

BGH- CĐ

 

 

7-14/2016

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn.

- Khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ

HP phụ trách nuôi dưỡng

     Y tế trường

 

 

15- 28/2016

- Hội thi bé khỏe mầm non các nhóm lớp

Các nhóm lớp toàn trường.

 

 

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                                

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu