Chương trình công tác tháng 3 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số: 16 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Hồng Phong, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  03/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 03 /2015

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục trẻ MN 5 tuổi.

- Tập trung hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở

- Thi bé khỏe mầm non các nhóm lớp.

-Phân công giáo viên hướng dẫn thực tập SPMN.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

 

 

02/3/2015

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy.

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp.

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

 

 

4 -/10/2015

- Kiểm tra  hồ sơ -duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Tiếp tục tìm minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng.

BGH- Tổ chuyên môn VT-HC,KT

 

 

 

6-19/2015

-Thi lý thuyết – thực hành giáo viên giỏi cấp cơ sở

       BGH

 

 

10- 13/2015

- Phân công giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm mầm non

       BGH- CĐ

 

 

7-12/2015

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn.

- Khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ

HP phụ trách nuôi dưỡng

     Y tế trường

 

 

15- 28/2015

- Hội thi bé khỏe mầm non các nhóm lớp

Các nhóm lớp toàn trường.

 

 

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                               

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu