Chương trình công tác tháng 2 năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 08 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Phong, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  02/2017

                                                                                                     

* Trọng tâm công tác tháng 02 /2017

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Thi thực hành giáo viên giỏi cấp cơ sở

- Thi tiếng hát GV cấp khu vực.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

06/02/2017

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy.

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp.

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

2/2/2016

- Hoàn Thiện hồ sơ phổ cập

 

06 -02/2017

- Kiểm tra  hồ sơ -duyệt giáo án các nhóm lớp.

 

BGH- Tổ chuyên môn

 

-08/2/2017

- Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP các bếp ăn bán trú.

       BGH

10/02/2017

- Kiểm tra nền nếp hoạt động học của các nhóm lớp

       BGH

10- 18/2017

-Hoàn thiện 1 số hạng mục CSVC , để đón đoàn  kiểm tra đánh giá chuẩn lại quốc gia mức độ 1.

BGH- GV

20/02/2017

Thi thực hành giáo viên giỏi cấp cơ sở.

Giáo viên đăng ký : 15 GV

30/2/2017

Họp hội đồng nhà trường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng

HT

 

 

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                                

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu