Chương trình công tác tháng 2 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 07 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Phong, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  02/2016

                                                                                                   

* Trọng tâm công tác tháng 02 /2016

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Thi giáo viên với văn hóa công sở chung kết

- Công tác chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán Bính thân

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/2/2016

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy.

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp.

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

2/2/2016

- Hoàn Thiện hồ sơ phổ cập

 

2 -3/2/2016

- Kiểm tra  hồ sơ -duyệt giáo án các nhóm lớp.

.

BGH- Tổ chuyên môn

 

2-3/2/2016

Triển khai nghị định 36/CP  cho giáo viên ký kết không sử dụng tàng trữ ,buôn bán pháo nổ , không đốt pháo trong dịp tết.

       BGH

1/2/2016

- Tặng quà tết  cho trẻ thuộc hộ nghèo,gia đình khó khăn - GV có hoàn cảnh khó khăn 

       BGH- CĐ

3/2/2016

- Kiểm tra bàn giao CSVC các điểm trường cho bảo vệ trông trong những ngày nghỉ tết.

HP phụ trách CSVC- Bảo vệ

4/2/2016

Nghỉ tết đến ngày 3/2/2016- 19/2//2016 ( Tức ngày 12 âm lịch )

Toàn thể CBGV- NV.

 

Phân công BGH Trực tết

BGH

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                               

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu