Chương trình công tác tháng 2 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số: 15 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Hồng Phong, ngày 01 tháng 02 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  02/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 02 /2015

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục trẻ MN 5 tuổi.

- Thi tiếng hát giáo viên.

- Công tác chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán ất mùi

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/2/2015

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy.

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp.

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

2/2/2015

- Hoàn Thiện hồ sơ phổ cập (Đề nghị công nhận cấp Bộ) đạt 2015.

 

3/2/2015

Thi tiếng hát giáo viên ( Khu vực 2 )

Giáo viên

4 -/10/2015

- Kiểm tra  hồ sơ -duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Tiếp tục  tìm minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng.

BGH- Tổ chuyên môn VT-HC,KT

 

6-13/2015

Triển khai nghị định 36/CP  cho giáo viên ký kết không sử dụng tàng trữ ,buôn bán pháo nổ , không đốt pháo trong dịp tết.

       BGH

10- 13/2015

- Tặng quà tết  cho trẻ thuộc hộ nghèo,gia đình khó khăn - GV có hoàn cảnh khó khăn 

       BGH- CĐ

7-12/2015

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn.

HP phụ trách nuôi dưỡng

     Y tế trường

14/2/2015

Nghỉ tết đến ngày 14/2- 2/3/2015 ( Tức ngày 12 âm lịch )

Toàn thể CBGV- NV.

14/2/2015

Phân công BGH Trực tết

BGH

 

 

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                                

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu