Chương trình công tác tháng 12 năm 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

Số:44  /TB-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        Hồng Phong, ngày 02 tháng 12 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2015

                                                                                                    

 

* Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 12 /2015

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Tổ chức  chuyên đề :" Phát triển vận động" cho trẻ. Cấp trường

- Đánh giá sức khỏe lần 2 cho trẻ

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội quốc phòng toàn dân QĐNDVN 22/12.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/12

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp đảm bảo theo kế hoạch, tỷ lệ chuyên cần.

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

3 -10/12

- Kiểm tra duyệt hồ sơ - giáo án các nhóm lớp.

.

BGH- Tổ chuyên môn

 

8-15/12

- Dự giờ kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên.

 

 BGH

6-12/12

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn

- Cân trẻ và vào sổ khám sức khỏe đợt 2

HP phụ trách nuôi dưỡng

     Y tế trường

15-20/12

- Tổ chức chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2015

GV- Trẻ các nhóm lớp

30/12

- Họp hội đồng trường nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 .

Hiệu trưởng

 

 

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                                

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu