Chương trình công tác tháng 11 năm 2016


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 56 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Phong, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

                                                                                                    

 

* Trọng tâm công tác tháng 11 /2016

- Tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo việt nam

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Phát động phong trào thi đua Thao giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường để chào mừng ngày 20/11.

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách  công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

02/11

- Các nhóm lớp duy trì sĩ số học sinh thống nhất thực hiện  chương trình kế hoạch giảng dạy.

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

2 -4/11

- Kiểm tra duyệt hồ sơ - giáo án các nhóm lớp

BGH

8-15/11

- Dự giờ  giáo viên giỏi cấp trường

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

 BGH – Tổ trưởng chuyên môn.

6-12/11

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn

HP phụ trách nuôi dưỡng

 

08- 10/11

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập năm 2016,chuẩn bị kiểm tra cho công tác kiểm tra tại PGD

 

- HP Phụ trách phổ cập- GV

20/11

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam  20/11

BGH- CĐ

25/11

Tổ chức ngày hội vệ sinh môi trường

Toàn trường

28-30 /11

- Họp hội đồng trường nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11.

Hiệu trưở

Nơi nhận:                                                                                                 

   - Lưu

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

             

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu