Chương trình công tác tháng 11/2017

Chương trình công tác tháng 11/2017


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số:       /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

              Hồng Phong, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 11 /2017

- Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo việt nam;

- Thực hiện tốt kế hoạch chủ đề, chủ điểm;

- Thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, Chấm thi tạo môi; trường góc thiên nhiên của bé chào mừng ngày 20/11;

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ nhà trường;

- Thực hiện phòng chống dịch bệnh mùa đông.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01-30/11

- Các nhóm lớp duy trì sĩ số học sinh

- Thực hiện tốt kế hoạch chủ đề, chủ điểm;

 

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

2 -4/11

- Kiểm tra duyệt hồ sơ - giáo án các nhóm lớp

BGH

10-11/11

- Tổ chức thực hiện chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"; Chấm thi "Tạo môi trường góc thiên nhiên của bé"

 Toàn trường

12-13/11

Kiểm tra công tác VS phòng chống dịch bệnh

BGH; Y tế trường

 

20/11

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam  20/11

BGH- CĐ

25/11

- Kiểm tra nội bộ trường học

Tổ chức ngày hội vệ sinh môi trường

- Ban KTNB

Toàn trường

28-30 /11

- Họp hội đồng trường nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11.

Hiệu trưởng

 

 

Nơi nhận:

 

- Lưu

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

Lương Thị Kim Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu