Chương trình công tác tháng 10/2017


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

 

Số: 08 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày01  tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 10 /2015

- Tổ chức hội nghị cán bộ -giáo viên lao động đầu năm

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Phát động phong trào thi đua - Ký cam kết thi đua

- Tổ chức dự giờ khảo sát đánh giá giáo viên ,đánh giá trẻ các nhóm lớp.

- Khám sức khỏe đợt 1cho trẻ - Phòng chống dịch bệnh cúm , ho…

.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

2-4/10

-Các tổ nhóm thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy duyệt với BGH

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

22-10

- Tổ chức hội nghị CBGV-VC lao động đầu năm

Hiệu trưởng

5/-30

-Dự giờ khảo sát đánh giá chất lượng của giáo viên và của trẻ.

- Tập huấn cho giáo viên về soạn giáo án trên hệ thống Online

 BGH

8-25/10

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Hợp đồng với trung tâm y tế Khám sức khỏe đợt 1 cho trẻ.

 

HP phụ trách nuôi dưỡng

- Trung tâm Y tế

9-12/10

- Hướng dẫn qui định về hồ sơ sổ sách của quản lý và giáo viên

BGH

30/10

- Họp hội đồng trường nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 .

Hiệu trưởng

25-30/10

- Xét xếp loại thi đua cuối tháng CBGV-NV

BGH-Tổ trưởng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 

 

   - Lưu:

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu