Chương trình công tác tháng 1 năm 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 02 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hồng Phong, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

 

* Trọng tâm công tác tháng 01 /2017

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Sơ kết học kì I.

- Thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp cơ sở

- Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch .

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

04/01/2017

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy.

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp.

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

    03-05/01

- Kiểm tra  hồ sơ -duyệt giáo án các nhóm lớp.

- Kiểm tra rà soát 5 tiêu chuẩn để hoàn thiện báo cáo chuẩn lại mức độ 1

BGH- Tổ chuyên môn ,VT-HC,KT

 

8-15/1

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên

- Sơ kết học kì 1

 BKTNB

- Hiệu trưởng

6-12/1

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra hồ sơ bếp ăn.

HP phụ trách nuôi dưỡng

     Y tế trường

20/01

- Tặng quà tết  cho trẻ thuộc hộ nghèo,gia đình khó khăn - GV có hoàn cảnh khó khăn 

BGH- CĐ

 

15- 24/01

- Kiểm tra bàn giao CSVC các điểm trường cho bảo vệ trông trong những ngày nghỉ tết.

GV- các nhóm lớp

 

Nghỉ tết đến ngày 25/01/2017- 06/2//2017( Tức ngày 10 âm lịch )

- Phân công lịch trực tết của BGH

Hiệu trưởng

 

 

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                               

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

 

                      Đỗ Thị Thanh Xuân


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu