Chương trình công tác tháng 1 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG PHONG

 

Số: 01 /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                              Hồng Phong, ngày 04 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 01 /2016

- Duy trì sĩ số học sinh và nền nếp tổ chức các hoạt động

- Thi giáo viên với văn hóa nơi công sở

- Sơ kết học kì I.

 

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

04/01/2016

- Các nhóm lớp thống nhất chương trình kế hoạch giảng dạy,thực hiện chương trình chuyên môn tháng.

Duy trì sĩ số học sinh nhóm lớp.

BGH- Tổ trưởng- Giáo viên

4 -/8/2016

- Kiểm tra  hồ sơ -duyệt giáo án các nhóm lớp.

 

BGH- Tổ chuyên môn

 

8-15/01/2016

- Kiểm tra hồ sơ của 2 tổ chuyên môn: Nhà trẻ + Mẫu giáo

- Dự giờ nhóm trẻ, lớp MG 3 tuổi.

- Dự giờ giáo viên giỏi cấp trường

 

 BGH

 

- BGH- Tổ chuyên môn.

6-12/01/2016

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú về VSATTP

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn các điểm lẻ, hồ sơ bếp ăn bán trú.

HP phụ trách nuôi dưỡng

     Y tế trường

12/01/2016

- Thi nữ giáo viên công sở cấp cụm

01GV dự thi

08- 13/01/2016

- Kiểm tra ĐDĐC  2 lớp 5 tuổi, hồ sơ GV lớp 5 tuổi chuẩn bị cho công tác PCGD

BGH

GV lớp 5 tuổi

 21/01/2016

Sơ kết học kì 1

GV- Trẻ các nhóm lớp

30/01

- Họp hội đồng trường nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 1,triển khai công tác tháng sau.

Hiệu trưởng

 

 

Nơi nhận:

- BGH

 - Tổ chuyên môn                                                                                               

   - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

             

 

 

 

                                              Đỗ Thị Thanh Xuân

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu