Thống kê cán bộ, giáo viên, nhân viên năm hoc 2017- 2018


  4. Thông tin về nhân sự                    
                       
  Nhân sự Tổng số Trong đó nữ Chia theo chế độ lao động Trong tổng số
  Biên chế Hợp đồng Thỉnh giảng Dân tộc Nữ dân tộc
  Tổng số Nữ Tổng số Nữ Tổng số Nữ
  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 31 31 20 20 11 11        
  * Số Đảng viên 19 19 14 14 5 5        
  Chia ra: - Đảng viên là giáo viên 13 13 8 8 5 5        
   - Đảng viên là cán bộ quản lý 4 4 4 4            
   - Đảng viên là nhân viên 2 2 2 2            
  4.1 Giáo viên 23 23 13 13 10 10        
  4.1.1 Giáo viên Nhà trẻ
  Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo 7 7 4 4 3 3        
   Chia ra:  - Trên chuẩn 5 5 3 3 2 2        
                 - Đạt chuẩn 2 2 1 1 1 1        
                 - Chưa đạt chuẩn                    
     Tham gia bồi dưỡng thường xuyên 7 7 4 4 3 3        
  Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo 7 7 4 4 3 3        
  Chia ra: - Cấp tốc                    
   - Sơ cấp                    
   - Trung cấp 2 2 1 1 1 1        
   - Cao đẳng 1 1 1 1            
   - Đại học 4 4 2 2 2 2        
   - Thạc sĩ                    
   - Tiến sĩ                    
   - TS khoa học                    
   - Khác                    
  Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 7 7 4 4 3 3        
  Chia ra: - Dưới 31 3 3 1 1 2 2        
   - Từ 31- 35 1 1     1 1        
   - Từ 36- 40                    
   - Từ 41- 45                    
   - Từ 46- 50 2 2 2 2            
   - Từ 51- 55 1 1 1 1            
   - Từ 56- 60                    
   - Trên 60                    
  4.1.2 Giáo viên Mẫu giáo
  Số giáo viên chia theo chuẩn đào tạo 16 16 9 9 7 7        
   Chia ra:  - Trên chuẩn 16 16 9 9 7 7        
                 - Đạt chuẩn                    
                 - Chưa đạt chuẩn                    
     Tham gia bồi dưỡng thường xuyên 16 16 9 9 7 7        
  Số giáo viên chia theo trình độ đào tạo 16 16 9 9 7 7        
  Chia ra: - Cấp tốc                    
   - Sơ cấp                    
   - Trung cấp                    
   - Cao đẳng 2 2 2 2            
   - Đại học 14 14 7 7 7 7        
   - Thạc sĩ                    
   - Tiến sĩ                    
   - TS khoa học                    
   - Khác                    
  Số giáo viên chia theo nhóm tuổi 16 16 9 9 7 7        
  Chia ra: - Dưới 31 5 5     5 5        
   - Từ 31- 35 4 4 3 3 1 1        
   - Từ 36- 40 5 5 4 4 1 1        
   - Từ 41- 45 1 1 1 1            
   - Từ 46- 50 1 1 1 1            
   - Từ 51- 55                    
   - Từ 56- 60                    
   - Trên 60                    
  4.2 Cán bộ quản lý
  Tổng số 4 4 4 4            
  Chia ra: - Hiệu trưởng 1 1 1 1            
   - Phó hiệu trưởng 3 3 3 3            
  Trình độ đào tạo Hiệu trưởng 1 1 1 1            
  Chia ra: - Cấp tốc                    
   - Sơ cấp                    
   - Trung cấp                    
   - Cao đẳng 1 1 1 1            
   - Đại học                    
   - Thạc sĩ                    
   - Tiến sĩ                    
   - TS khoa học                    
   - Khác                    
  Trình độ đào tạo Phó Hiệu trưởng 3 3 3 3            
  Chia ra: - Cấp tốc                    
   - Sơ cấp                    
   - Trung cấp                    
   - Cao đẳng                    
   - Đại học 3 3 3 3            
   - Thạc sĩ                    
   - Tiến sĩ                    
   - TS khoa học                    
   - Khác                    
  4.3. Nhân viên
  Tổng số 4 4 3 3 1 1        
  Chia ra - Văn phòng (*) 3 3 3 3            
  Trong đó: + Nhân viên kế toán 1 1 1 1            
               + Nhân viên y tế 1 1 1 1            
   - Thư viện                    
   - Thiết bị                    
   - Cấp dưỡng 1 1     1 1        
   - Bảo vệ                    
   - Nhân viên khác                    
  (*) Bao gồm văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế                    

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu