Tài chính công khai ngày 11/4/2019 

Tổng số trẻ: 290 trong đó: Trung tâm: 230; Bến Triều: 37; Đông Tân: 23 Tổng số tiền ăn:4.205.000đ Trung tâm:230 x 14.500 = 3.335.000đ Bến Triều: 37 x 14.500 = 536.500đ; Đông Tân:23 x 14.500 =333.000đ Chi ăn: 4.205.000đ

 

Tài chính công khai ngày 18/4/2019 

Tổng số trẻ: 254 trong đó: Trung tâm: 203; Bến Triều: 31; Đông Tân: 20 Tổng số tiền ăn:3.683.000đ Trung tâm:203 x 14.500 = 2.943.500đ Bến Triều: 31 x 14.500 = 449.500đ; Đông Tân 20 x 14.500 =290.000đ Chi ăn: 3.683.000đ