Tài chính công khai ngày 12/11/2018 

Tổng số trẻ: 273 trong đó: Trung tâm: 221 Bến Triều: 30; Đông Tân: 22 Tổng số tiền ăn:3.958.500đ Trung tâm: 221 x 14.500 =3.204.500đ Bến Triều: 30 x 14.500= 435.000đ; Đông Tân:22 x 14.500 = 319.000đ Chi ăn:3.958.500đ Thừa: 0đ; Thiếu: 0đ

 

Tài chính công khai ngày 16/11/2018 

Tổng số trẻ: 271 trong đó: Trung tâm: 218 Bến Triều: 33; Đông Tân: 20 Tổng số tiền ăn:3.929.500đ Trung tâm: 218 x 14.500 = 3.161.000đ Bến Triều: 33 x 14.500= 478.500đ; Đông Tân:20 x 14.500 = 290.000đ Chi ăn:3.929.500đThừa: 0đ; Thiếu: 0đ