Thời khóa biểu


 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                 THỜI KHÓA BIỂU
Từ ngày:05/09/2015- 31/12/2015
Thứ Khối nhà trẻ Mẫu giáo bé Mẫu giáo nhỡ Mãu giáo lớn
2 Sáng Thể Dục Thể dục Thể Dục Thể Dục
Chiều        
3 Sáng Văn học Văn học Văn Học Văn Học
Chiều        
4 Sáng NBTN KPXH KPXH KPXH
Chiều       LQVCC
5 Sáng Văn học Toán Toán  Toán
Chiều   Tạo Hình Tạo Hình Tạo Hình
6 Sáng Tạo hình (Âm nhạc hoặc HDVDĐV) Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc
Chiều        
T/M BAN GIÁM HIỆU
    HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Thị Thanh Xuân